Tài liệu ISO

QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐỒNG HỒ (22/9)

Admin 15/05/2018
Quy định tuần tự, trách nhiệm và cách tiến hành tháo gỡ, lập biên bản, mang đồng hồ đang được lắp trên mạng và bị xem là chạy không đúng về Công ty để kiểm tra, hiệu chuẩn hoặc kiểm tra lại, làm cơ sở để thu thêm hoặc hoàn trả tiền thu thừa của khách.

QUY TRÌNH ĐỌC ĐỒNG HỒ (21/9)

Admin 15/05/2018
Quy định trách nhiệm, tiến độ, cách đánh giá công việc hàng tháng của nhân viên thu ngân (đọc, ghi chỉ số đồng hồ, kiểm soát nội dung hóa đơn thu và giải quyết các vấn đề phát sinh ghi, thu tiền nước).