Tin hoạt động

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TIÊU CHÍ, TRÌNH TỰ LỰA CHỌN, PHƯƠNG THỨC BÁN CỔ PHẦN VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC KHI THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Kính gửi: Các Nhà đầu tư Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh và Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh; Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-UBND n...