Ban ISO

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI TRONG XÂY DỰNG QUY TRÌNH

Admin 15/05/2018
Ban ISO đang phối hợp với các phòng ban rà soát các quy trình trong hệ thống QLCL theo ISO 9001: 2008. Các quy trình được rà soát lại cho đúng thực tế đang áp dụng và sửa đổi về bố cục trình bày theo quy định mới. Theo đó mỗi quy trình cần có: