QUY TRÌNH TỔ CHỨC NẠO VÉT THƯỜNG XUYÊN CỦA XÍ NGHIỆP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI

Admin 15/05/2018

QUY TRÌNH TỔ CHỨC NẠO VÉT THƯỜNG XUYÊN

1. Mục đích:

Quy định tuần tự các bước thực hiện công việc tổ chức nạo vét hệ thống thoát nước thường xuyên (hoặc đột xuất) đạt hiệu quả.

2. Nội dung:

2.1 Sơ đồ khối:

2.2:   Giải thích các bước thực hiện:

B1: Đội trưởng và CBKT lập đề nghị thực hiện công việc nạo vét (đối chiếu với kế hoạch giao ban tháng hoặc theo yêu cầu đột xuất) theo biểu mẫu BM01-QT01-XNQLNT trình Lãnh đạo Xí nghiệp phê duyệt. Ưu tiên các tuyến thoát nước chính giải quyết tiêu thoát cho các điểm úng ngập cục bộ và các tuyến cống thu gom nước thải về các trạm bơm.

B2: GĐXN phê duyệt kế hoạch nạo vét (tối đa 3 tuyến/1 lần duyệt).

B3: Cán bộ kỹ thuật cùng Đội thoát nước kiểm tra lượng bùn đất trong cống, hố ga theo biểu mẫu kiểm tra hiện trạng BM02-QT01-XNQLNT.

B4: Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trạng theo biểu mẫu BM02-QT01-XNQLNT, Giám đốc Xí nghiệp phát hành phiếu giao việc nạo vét và giám sát cho Đội thoát nước và Tổ kỹ thuật (biểu mẫu phiếu giao việc BM03-QT01-XNQLNT).

B5: Các Đội thoát nước, Tổ kỹ thuật thực hiện công việc nạo vét và giám sát kết quả (chất lượng, khối lượng, vệ sinh môi trường....) theo nội dung phiếu giao việc. Cán bộ kỹ thuật ghi nhật ký công việc theo biểu mẫu BM04-QT01-XNQLNT.

B6: Cán bộ kỹ thuật và Đội trưởng tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng, khối lượng nạo vét của các Đội thoát nước theo nội dung phiếu giao việc. Kiểm tra, tổng hợp, đối chiếu giữa mức độ hoàn thành trong sổ nhật ký công việc so với nội dung giao việc (chỉ thực hiện việc kiểm tra trên hồ sơ, không thực hiện kiểm tra tại hiện trường nữa vì CBKT đã giám sát kết quả nạo vét hàng ngày).

B7: Ban nghiệm thu nội bộ tiến hành lập biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo biểu mẫu BM05-QT01-XNQLNT.

Ghi chú: Trong một số trường hợp đột xuất (giải quyết ý kiến phản ánh của khách hàng, Lãnh đạo Công ty giao việc đột xuất, giải quyết theo chỉ đạo đột xuất của UBND thành phố....) GĐ Xí nghiệp sẽ chỉ đạo trực tiếp, các bước thực hiện trong quy trình này sẽ diễn ra đồng thời.

3. Lưu hồ sơ:

-  BM03-QT01-XNQLNT, BM05-QT01-XNQLNT, cán bộ kỹ thuật, Đội trưởng đội thoát nước.

-  Còn lại các biểu mẫu BM02, BM03, BM04 cán bộ kỹ thuật./.