Tin chuyên ngành

Chương trình làm việc của Tilia (Cơ quan hợp tác phát triển Đức) với Tổ hợp tác xử lý nước thải và bùn thải (Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh)

Admin 15/05/2018
Được sự đồng ý của UBND Tỉnh tại công văn số 2160/UBND-XDCB ngày 13/8/2015 về chương trình hợp tác xử lý nước thải và bùn thải giữa Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh với Công ty tư vấn GFA Consulting Group GmbH, Công ty Tilia và GIZ (Cơ quan hợp tác phát triển Đức), từ ngày 7/9/...