Ban ISO

Giới thiệu sổ tay chất lượng công ty (27/9)

Admin 15/05/2018
Sổ tay chất lượng là một trong các loại tài liệu về Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh. Sổ tay viện dẫn chính sách chất lượng do Giám đốc Công ty nêu, khẳng định việc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh sẽ xây dựng và áp dụng