Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về công ty (08/08)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh là môt doanh nghiệp nhà nước,ngành nghề kinh doanh theo giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh số: 21.04.000013 ngày 29/12/2006 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp

Giới thiệu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh(03/09)

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh, được hình thành từ khối xây lắp của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh. Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2300538988 ngày 26/3/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp.