Quyết định về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2014

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/QĐ-UBND

                 

                             Bắc Ninh, ngày 01 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại

doanh nghiệp năm 2014

-----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25.6.2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13.11.2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 129/TTr-STC ngày 15.5.2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp năm 2014 như sau:

1. Phân loại doanh nghiệp.

1.1. Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh: An toàn về tài chính;

1.2. Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Bắc Đuống: An toàn về tài chính;

1.3. Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Nam Đuống: An toàn về tài chính;

1.4. Công ty TNHH một thành viên Môi trường và CTĐT Bắc Ninh: An toàn về tài chính;

1.5. Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Bắc Ninh: An toàn về tài chính;

1.6. Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng Giao thông Bắc Ninh: An toàn về tài chính. (Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp.

2.1. Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

2.2. Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Bắc Đuống: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

2.3. Công ty TNHH một thành viên khai thác CTTL Nam Đuống: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

2.4. Công ty TNHH một thành viên Môi trường và CTĐT Bắc Ninh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

2.5. Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Bắc Ninh: Hoàn thành nhiệm vụ;

2.6. Công ty TNHH một thành viên quản lý và xây dựng Giao thông Bắc Ninh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch & Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Lao động – TB&XH; Sở Giao thông Vận tải; Sở Nông nghiệp &PTNT; Cục thuế tỉnh; UBND thành phố Bắc Ninh; Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty TNHH MTV (có tên tại Điều 1) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.         

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Tài chính (b/c);

- BBN, Đài PTTH tỉnh, TT Công báo tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu VT, KTTH, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Lương Thành