Quan hệ cổ đông

Tài liệu đại hội đồng cổ đông lần thứ I- Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018
Căn cứ vào Văn bản số số 95/UBND-KTTH ngày 05/04/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v ủy quyền triệu tập họp, biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ I. Cụ thể n...