Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 13/10/2021

Quý cổ đông có thể tải tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Tại đây