Sửa đổi Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 01/11/2021

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây