Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự đhđcđ bất thường năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 17/09/2021