Công bố các mục tiêu chất lượng của Công ty năm 2013 (26/3)

Admin 15/05/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH

 

Số : 98/QĐ-CTN                                      

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh,  ngày 22  tháng 01  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Công bố các mục tiêu chất lượng của Công ty TNHH

 một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh

(Giai đoạn từ tháng 01-2013 đến tháng 12-2013)

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH

 MỘT THÀNH  VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH

 

Căn cứ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, căn cứ vào Chính sách chất lượng của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh;

Căn cứ Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012;

Căn cứ yêu cầu áp dụng HTQLCL tại Công ty;

Xét đề nghị của ông Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Công bố các mục tiêu chất lượng mà Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn từ tháng 01/2013 đến tháng 12/2013 như sau:

Phần 1. Về  áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008:

    1. Soát xét, bổ sung và hoàn thiện các văn bản hiện có của Hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng.

   2. Thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã xây dựng trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch.

   3. Các đồng chí trưởng bộ phận chịu trách nhiệm triển khai, quán triệt việc áp dụng hệ thống ISO 9001:2008 phục vụ công việc của bộ phận mình.

Phần 2. Về các nội dung liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh.

          1. Nhà máy nước Bắc Ninh đảm bảo khả năng sản xuất và cung cấp nước sạch bình quân 22.000 m3/ngày.đêm với tỷ lệ tổn thất không vượt quá 17%, các kết quả phân tích kiểm nghiệm nước sạch tại các nhà máy nước đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-Bộ Y tế (ban hành 17/6/2009).

         2. Trạm cấp nước Phố Mới sản xuất và cung cấp nước sạch bình quân 680m3/ ngày. Đêm với tỷ lệ thất thoát nước <=12% các kết quả phân tích kiểm nghiệm nước sạch tại các nhà máy nước đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-Bộ Ytế. Phát triển khách hàng mới đạt 100 khách hàng/ năm.

         3. Trạm cấp nước Lương Tài sản xuất và cung cấp nước sạch bình quân 1500m3/ ngày đêm với tỷ lệ thất thoát <=10% các kết quả phân tích kiểm nghiệm nước sạch tại các nhà máy nước đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-Bộ Ytế. Phát triển khách hàng mới đạt 50 khách hàng/ tháng.

         4. Trạm cấp nước Gia Bình sản xuất và cung cấp nước sạch bình quân 800m3/ ngày đêm với tỷ lệ thất thoát <=20% các kết quả phân tích kiểm nghiệm nước sạch tại các nhà máy nước đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-Bộ Ytế. Phát triển khách hàng mới đạt 45 khách hàng/ tháng.

5. Đấu nối và lắp đặt đồng hồ mới trong vòng 8 ngày kể từ khi nhận đơn và sau khi khách hàng đã trả tiền lắp đặt đạt chỉ tiêu 99%.

          6. Đảm bảo thời gian trung bình khi phải ngừng cấp nước theo kế hoạch không quá 5 giờ/lần cắt đạt.

         7. Đảm bảo thời gian trung bình khi phải ngừng cấp nước để xử lý sự cố không quá 3 giờ/1 lần cắt.

          8. Đảm bảo chuyển vị trí đồng hồ trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu và đảm bảo thay thế đồng hồ hỏng trong vòng 48h kể từ khi nhận yêu cầu.

9. Đảm bảo đạt 100% trường hợp khiếu nại được tiếp nhận và trả lời trong vòng 3 ngày.

10. Đảm bảo đọc đồng hồ đúng số 99% và thu tiền nước đạt 98%, đảm bảo ghi sổ nhật ký khách hàng đạt 100% đúng thời gian quy định.

 11. Thực hiện thổi rửa, bảo dưỡng các giếng định kỳ đảm bảo chất lượng và tuổi thọ của các giếng.

 12. Hoàn thiện việc nâng cấp công suất trạm cấp nước Lim, tuyến truyền tải bổ sung nước từ Lim cho thành phố Bắc Ninh.

             13. Thực hiện việc giao nhận, cập nhật dữ liệu các tài sản mới phát sinh tại các đơn vị. Đảm bảo hệ thống mạng máy tính hoạt động bình thường, ổn định.

    Điều 2. Lãnh đạo mỗi Phòng / bộ phận căn cứ nội dung của các mục tiêu trên để nêu kế hoạch, tiến độ thực hiện các công việc liên quan hoặc công việc được xem là cần ưu tiên nhằm đáp ứng các mục tiêu trên.

Trong báo cáo kết quả công tác năm 2013, lãnh đạo mỗi phòng phải đánh giá những công việc mà đơn vị đã thực hiện được so với những mục tiêu hoặc so với các nội dung trong kế hoạch mà đơn vị mình đã đặt ra.

Điều 3. Trưởng ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có trách nhiệm xem xét, phê duyệt, theo dõi triển khai các kế hoạch này và có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá mức độ, kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống này, cũng như kết quả thực hiện chung của Công ty đối với các mục tiêu trên để đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục đưa ra và thực hiện các mục tiêu chất lượng  năm 2013.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các Phòng và mọi người lao động của Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC

- Như điều 4;

- Lưu thư ký ISO, trưởng ban ISO                              

 

           (Đã ký)

 

        Vũ Hữu Tân