Giới thiệu sổ tay chất lượng công ty (27/9)

Admin 15/05/2018

Sổ tay chất lượng là một trong các loại tài liệu về Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bc Ninh. Sổ tay viện dẫn chính sách chất lượng do Giám đốc Công ty nêu, khẳng định việc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh sẽ xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo mô hình ISO 9001: 2008 với cơ chế điều hành khoa học, hợp lý, một đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực, chuyên nghiệp để “sản xuất và cung cấp nước chất lượng cao trên mạng tiêu thụ luôn được phát triển của Công ty” đáp ứng và thỏa mãn ngày càng cao các yêu cầu của mọi đối tượng khách hàng về chất lượng của nước và các dịch vụ liên quan. Góp phần tạo dịch vụ công ích có chất lượng, ngày càng mở rộng địa bàn và lượng dân cư trong khu vực được sử dụng nước có chất lượng theo nhu cầu.

Mặc dù chưa đưa vào diện chứng nhận, Hệ thống QLCL này cũng bao gồm lĩnh vực xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thoát nước trên địa bàn do Công ty phụ trách.

Sổ tay chất lượng nêu sơ đồ cơ cấu tổ chức hành chính, cơ cấu tổ chức của Hệ thống quản lý chất lượng, xác định trách nhiệm trong quản lý nói chung và trong quản lý chất lượng của việc sản xuất cung cấp nước sạch, trong xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thoát nước nói riêng của Công ty. Sổ tay cũng công bố những quan điểm cụ thể của Giám đốc đối với việc công ty sẽ xây dựng và kiểm soát để tuân thủ từng yêu cầu của ISO9001:2008 trong quá trình sản xuất và cung cấp nước cùng các dịch vụ nêu trên.

Sổ tay chất lượng là một trong các tài liệu làm cơ sở cho hoạt động quản lý nói chung, quản lý chất lượng nói riêng tại Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh. Nó cũng là một trong các tài liệu để các đối tác liên quan, khách hàng, cơ quan chứng nhận HTQLCL có những thông tin đầy đủ hơn về các hoạt động của Công ty.

 

http://www.mediafire.com/?skxmd11qbjoi5z3