Công bố các mục tiêu chất lượng của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh năm 2011 (22/9)

Admin 15/05/2018

QUYẾT ĐỊNH

Công bố các mục tiêu chất lượng của Công ty TNHH

 một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh

(Giai đoạn từ tháng 01-2011 đến tháng 12-2011).

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH

 MỘT THÀNH  VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH

 

Căn cứ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, căn cứ vào Chính sách chất lượng của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc ninh;

Căn cứ Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010

Căn cứ yêu cầu  áp dụng HTQLCL tại Công ty ;

Xét đề nghị của ông Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố các mục tiêu chất lượng mà Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2011 như sau:

Phân 1. Về  áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO9001:2008:

1)   Soát xét, bổ sung và hoàn thiện các văn bản hiện có của Hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng.

2)   Thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 đã xây dựng trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch.

3)   Các đồng chí trưởng bộ phận chịu trách nhiệm triển khai, quán triệt việc áp dụng hệ thống ISO 9001-2008 phục vụ công việc của bộ phận mình.

Phần 2. Vê các nội dung lên quan kế hoạch sản xuất kinh doanh.

1.      Duy trì độ ổn định của lưu lượng nước khai thác, giám sát mực nước động tĩnh của các giếng một cách thường xuyên.

2.      Cải tạo toàn bộ hệ thống báo tín hiệu, các đồng hồ đo báo mực nước, các van điện bị hỏng.

3.      Thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy nước và khối văn phòng.

4.   Hoàn thiện hồ sơ vận hành cho từng trạm bơm giếng. Đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin vận hành, sửa chữa, cải tạo của từng giếng.

5.   Sản xuất và cung cấp được bình quân 22.000 m3 /ngày.đêm nước sạch với tỷ lệ tổn thất không vượt quá 19%, các kết quả phân tích kiểm nghiệm nước sạch đạt QCVN 01-Bộ Y tế (ban hành 17/6/2009).

6.   Đảm bảo thời gian trung bình khi phải ngừng cấp nước theo kế hoạch không quá 5 giờ/1 lần cắt.

7.   Đảm bảo thời gian trung bình khi phải ngừng cấp nước  để xử lý sự cố không quá 5 giờ/ 1 lần cắt.

8.   Đảm bảo đạt 100% trường hợp khiếu nại được tiếp nhận và trả lời trong vòng 3 ngày;

9.      Công tác sửa chữa đảm bảo 95% thông tin được xử lý.

10. Thực hiện hoàn thành công tác phân vùng tách mạng.

11. Đánh giá và thực hiện khoán từng phần cho các nhà máy nước.

12. Xây dựng sổ tay hướng dẫn sử dụng thông tin khách hàng, hệ thống hóa lại bảng thông tin khách hàng và phân loại khách hàng để đưa vào hệ thống.

13. Tập hợp và phân loại xong toàn bộ hồ sơ tài sản của công ty. Lập chỉ dẫn về hệ thống tài sản và hồ sơ tài sản.

14. Điều 2. Lãnh đạo mỗi Phòng/ bộ phận căn cứ nội dung của các mục tiêu trên để nêu kế hoạch, tiến độ thực hiện các công việc liên quan hoặc công việc được xem là cần ưu tiên nhằm đáp ứng các mục tiêu trên.

Trong báo cáo kết quả công tác năm 2011, lãnh đạo mỗi phòng phải đánh giá những công việc mà đơn vị đã thực hiện được so với những mục tiêu   hoặc so với các nội dung trong kế hoạch mà đơn vị mình đã đặt ra.

Điều 3. Trưởng ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 có trách nhiệm xem xét, phê duyệt, theo dõi triển khai các kế hoạch này và có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá mức độ, kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống này, cũng như kết quả thực hiện chung của Công ty đối với các mục tiêu trên để đúc rút kinh nghiệm, tiếp tục đưa ra và thực hiện các mục tiêu chất lượng giai đoạn năm 2010-2011

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008, lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các Phòng và mọi người lao động của Công ty căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                             GIÁM ĐỐC

- Như điều 4;

- Lưu thư ký ISO, trưởng ban ISO                                              ( Đã ký )                

           

 

Vũ Hữu Tân

 MTCL năm 2011.doc