Văn bản pháp luật

QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ (17/12)

Admin 15/05/2018
Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP