Bổ sung Quy định số 296/QĐ-CTN ngày 02/8/2011 (30/1)

Admin 15/05/2018

UBND TỈNH BẮC NINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC

Số: 381/QĐ-CTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ sung Quy định số 296/QĐ-CTN ngày 02/8/2011

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC

Căn cứ quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh v/v Phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty cấp thoát nước Bắc Ninh thành Công ty TNHH một thành viên;

Căn cứ vào quyền hạn của Giám đốc công ty được quy định tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung quy định số 296/QĐ-CTN ngày 02/8/2011 về chế độ và điều kiện nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCNV công ty:

1. Bổ sung điểm 1 phần II: Chế độ nâng bậc lương thường xuyên;

d) Đối với nhân viên bảo vệ, thủ kho (áp dụng thang lương 5 bậc):

-Từ bậc 01 lên bậc 2; bậc 2 lên bậc 3 phải có ít nhất 02 năm (đủ 24 tháng)

-Từ bậc 3 lên bậc 4 phải có ít nhất 03 năm đủ (36 tháng)

-Từ bậc 4 lên bậc 5 phải có ít nhất 04 năm (đủ 48 tháng)

e) Đối với Lái xe (áp dụng thang lương 4 bậc):

-Từ bậc 01 lên bậc 2 phải có ít nhất 03 năm (đủ 36 tháng)

-Từ bậc 2 lên bậc 3 phải có ít nhất 03 năm (đủ 36 tháng)

-Từ bậc 3 lên bậc 4 phải có ít nhất 04 năm (đủ 48 tháng)

2. Bổ sung mục d, điểm 2 phần II: Điều kiện nâng bậc lương thường xuyên:

Đạt điểm kiểm tra bình quân 6/10 trở lên (và không có điểm nào dưới 5 điểm)

Nếu điểm kiểm tra không đạt và vi phạm Quy chế thì không được nâng bậc lương và phải chờ đến đợt kiểm tra nâng bậc của năm tiếp theo.

Bổ sung mục e, điểm 2, phần II: Xét nâng lương cho các trường hợp làm việc trái ngành nghề được đào tạo: thì Điều chỉnh sang (bằng hoặc tăng) so với ngạch bậc gần nhất hưởng theo ngạch bậc công việc đang đảm nhiệm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ năm 2012.

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng ban đơn vị và CBCNV trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

               -Như điều 3;

               -Lưu TCHC.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

Vũ Hữu Tân

(đã ký)