Vũ Thị Chuyên - Ủy Viên HĐQT - Đăng ký mua 1.901.661 CP

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 03/08/2020