Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Đăng ký bán 2.707.533 CP

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 03/08/2020