Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 2.707.533 CP

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/08/2020