Tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 09/06/2022