Thông tin đấu giá cổ phần của Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018