Thông báo về việc thay đổi lịch đọc chỉ số đồng hồ đo nước sạch

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 13/01/2023

Thông báo về việc thay đổi lịch đọc chỉ số đồng hồ đo nước sạch