Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Công ty

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt ngày 11/12/2006;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Công ty.

Thông báo nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban Giám đốc Công ty như sau:

I. Ông Vũ Hữu Tân - Kỹ sư cấp thoát nước- Giám đốc Công ty:

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc giữa Chủ tịch và Giám đốc Công ty số 450/QC- CTN ngày 31/7/2009.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành:

1. Phòng Tổ chức - Hành chính.

2. Phòng Tài vụ.

3. Phòng Kế hoạch - kỹ thuật (gồm các trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư; giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện các Dự án đầu tư nội bộ).

- Chủ trì xây dựng các Quy định, Quy chế của Công ty.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh; đổi mới công nghệ, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo thực hiện ISO 9001-2008

II. Ông Trần Đại Hải- Kỹ sư cấp thoát nước - Phó Giám đốc Công ty:

1. Trực tiếp chỉ đạo và điều hành công tác sản xuất kinh doanh các Nhà máy nước:

1.1. Nhà máy nước Phố Mới - Quế Võ,

1.2. Nhà máy nước Thứa - Lương Tài.

1.3. Nhà máy nước Gia Bình - Gia Bình

1.4. Nhà máy nước TT Chờ - Yên Phong

Bao gồm: Công tác sản xuất nước sạch; công tác kinh doanh phát triển khách hàng; công tác chống thất thoát nước; lập kế hoạch mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên liệu.

2. Trực tiếp chỉ đạo điều hành Phòng Quản lý khách hàng, mạng lưới cộng tác viên, công tác phát triển khách hàng, công tác đào tạo kiểm tra chuyên môn hàng năm.

3. Trực tiếp chỉ đạo và điều hành Phòng Quản lý mạng lưới cấp nước, công tác chống thất thoát, thất thu nước sạch, sửa chữa mạng lưới, công tác đào tạo kiểm tra chuyên môn hàng năm.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

III. Ông Lưu Xuân Tâm - Kỹ sư thuỷ lợi - Phó Giám đốc Công ty (kiêm Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh):

1. Thực hiện quản lý, điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh theo quy định của Pháp luật; Quy chế làm việc giữa Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh và Công ty cổ phần ngày 01/05/2010; Điều lệ Công ty cổ phần.

2. Trực tiếp chỉ đạo điều hành:

- Công tác kinh doanh xây lắp đối với các Dự án bên ngoài trong phạm vi giấy phép kinh doanh của Công ty (kể cả các Nhà máy nước trực thuộc Công ty)

- Các Dự án đầu tư nội bộ: Phần thi công xây lắp (sau khi đã xong các thủ tục chuẩn bị đầu tư)

- Công tác sản xuất kinh doanh Nhà máy nước thị trấn Lim- Tiên Du theo Hợp đồng thuê vận hành đã được ký kết.

3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

IV. Ông Nguyễn Xuân Quyết - Kỹ sư cấp thoát nước - Phó Giám đốc Công ty

1. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành:

1.1. Hoạt động của Xí nghiệp quản lý nước thải thành phố Bắc Ninh; kiêm giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp quản lý nước thải thành phố Bắc Ninh.

1.2. Phòng Hồ sơ và quản lý tài sản.

1.3. Nhà máy nước Bắc Ninh

1.4. Xưởng cơ điện

2. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế thông báo số 407/TB-CTN ngày 01/10/2014.

Vậy Công ty thông báo cho các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty biết để tiện liên hệ công tác./.