Thông báo về việc khắc phục các vấn đề còn tồn tại (11/10)

Admin 15/05/2018
Thông báo về việc khắc phục các vấn đề còn tồn tại
 

UBND TỈNH BẮC NINH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊNCẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bắc Ninh, ngày 10  tháng 10  năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

V/v khắc phục các vấn đề còn tồn tại

 

Sau khi đoàn đánh giá nội bộ lần 02 của công ty thực hiện đánh giá nội bộ tại các bộ phận vào ngày 29/09/2011 và ngày 30/09/2011. Căn cứ vào kết quả đánh giá tại các đơn vị.

Giám Đốc công ty yêu cầu các trưởng bộ phận thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống:

- Thực hiện khắc phục các vấn đề còn tồn tại trong biên bản kèm theo. Các vấn đề khắc phục thực hiện theo biểu mẫu BM04-QT03-ISO. Sự không phù hợp nào đoàn đánh giá nội bộ yêu cầu phải lập phiếu NC, đề nghị các đơn vị lập theo biểu mẫu BM03-QT03-ISO.

- Đơn vị nào cần bổ sung, sửa đổi quy trình và các biểu mẫu đề nghị gửi về ban ISO bằng văn bản và file mềm để tập hợp và ban hành theo quy định.

            - Các đơn vị hoàn thiện và gửi về Ban ISO( Đ/c Trung phòng HS&QLTS hoặc Đ/c Thịnh phòng TCHC)  trước ngày 17/10/2011.

Vậy công ty thông báo để các phòng ban đơn vị biết và thực hiện!

 

Nơi nhận:

                -Các phòng ban, đơn vị

                 -Lưu Ban ISO và HS&QLTS

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CẤP THOÁT NƯỚC BẮC NINH

Giám đốc

 

 

Vũ Hữu Tân

đã ký