Thông báo về việc điều chỉnh giá nước sạch của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh từ ngày 01/11/2017

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 15/05/2018

   Ngày 08/11/2017, UBND Tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định số 600/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Bắc ninh; giá nước sạch tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài; thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, cụ thể như sau:

    1. Điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch và phí thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh như sau:

Mục đích sử dụng

 

Lượng nước sử dụng trong tháng

Hệ số tính giá

Giá có thuế VAT, thuế tài nguyên nước, chưa có phí thoát nước (đ/m3)

Phí thoát nước theo Quyết định số 57/QĐ

(đ/m3)

Giá tiêu thụ có thuế VAT, thuế tài nguyên nước và phí thoát nước (đ/m3)

Sinh hoạt hộ dân cư

 

- 10m3 đầu tiên.

- Từ trên 10m3-20m3

- Từ trên 20m3-30m3

- Trên 30m3

0,8

1,0

1,2

1,5

6.500

8.200

9.840

12.300

1.500

1.500

1.500

1.500

8.000

9.700

11.340

       13.800

 

Căn cứ quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 08/11/2017, Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh có quyết định số 368/QĐ-NSBN ngày 08/11/2017 điều chính giá bán nước sạch trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh cụ thể như sau:

Đối tượng dùng nước

Hệ số tính giá

Giá có thuế VAT, thuế tài nguyên nước, chưa có phí thoát nước(đ/m3)

Phí thoát nước theo QĐ số 57/2012/QĐ-UBND

(đ/m3)

Hệ số tính trên 1 mnước sạch tiêu thụ (lần)

Gía tiêu thụ có thuế VAT, thuế tài nguyên nước và phí thoát nước (đ/m3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6 = 3+(4x5)

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng

1,2

9.800

1.500

0,8

11.000

- Hoạt động sản xuất vật chất

1,4

11.600

3.000

0,8

14.000

- Kinh doanh dịch vụ

2,2

17.760

2.300

0,8

19.600

2. Điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thị trấn Phố Mới (Quế Võ), thị trấn Thứa (Lương Tài), thị trấn Gia Bình (Gia Bình), thị trấn Chờ (Yên Phong), thị trấn Lim (Tiên Du)

Mục đích sử dụng

Lượng nước sử dụng trong tháng

Hệ số tính giá

Giá tiêu thụ có thuế VAT, thuế tài nguyên nước, không có phí thoát nước (đ/m3)

Sinh hoạt hộ dân cư

Mức giá nước sinh hoạt bình quân

1,0

8.000

Căn cứ quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 08/11/2017, Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh có quyết định số 368/QĐ-NSBN ngày 08/11/2017 điều chính giá bán nước sạch trên địa bàn thị trấn Phố Mới (Quế Võ), thị trấn Thứa (Lương Tài), thị trấn Gia Bình (Gia Bình), thị trấn Chờ (Yên Phong), thị trấn Lim (Tiên Du) cụ thể như sau:

Đối tượng dùng nước

Hệ số tính giá

Gía tiêu thụ có thuế VAT, thuế tài nguyên nước không có phí thoát nước (đ/m3)

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện), phục vụ mục đích công cộng

 

1,2

 

9.800

- Hoạt động sản xuất vật chất

1,4

11.600

- Kinh doanh dịch vụ

2,2

17.760

Mức giá trên được áp dụng từ ngày 01.11.2017

Chi tiết vui lòng mở file đính kèm

media.bizwebmedia.net//sites/76373/upload/documents/17.11._qd_600.ubnd._qd_368.nsbn._dieu_chinh_gia_nuoc_2017.pdf