Thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 19/02/2024