Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 07/12/2018