Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/02/2022