Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 25/02/2021