Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/01/2024

Quý cổ đông có thể tải thông báo và nội dung liên quan Tại đây