Thông báo v/v ngày đăng ký (Ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 11/06/2018