Thông báo v/v ngày đăng ký (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 07/06/2018

Thông báo v/v ngày đăng ký (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông