Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 23/06/2020