Thông báo v/v mất giấy chứng nhận cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Toản

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 02/06/2022