Thông báo mất giấy chứng nhận cổ phần

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 09/08/2023