Thông báo v/v mất giấy chứng nhận cổ phần

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 13/07/2023