Thông báo v/v mất giấy chứng nhận cổ phần

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 10/07/2023