Thông báo v/v mất giấy chứng nhận cổ phần

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 16/06/2023