Thông báo v/v dự trữ nước mùa hè năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 28/03/2023