Thông báo v/v điều chỉnh giá nước sạch năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 11/05/2023