Thông báo v/v chi trả cồ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 03/08/2023