Thông báo v/v chi trả Cổ tức còn lại năm 2021

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 24/05/2022