Thông báo v/v bổ nhiệm ông: Lưu Xuân Tâm làm thành viên HĐQT và ông Nguyễn Văn An làm thành viên Ban kiểm soát

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 22/04/2021

Quý cổ đông có thể tải Tại đây