Thông báo v/v bổ nhiệm ông: lưu xuân tâm làm thành viên hđqt và ông nguyễn văn an làm thành viên ban kiểm soát

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 22/04/2021

Quý cổ đông có thể tải Tại đây