Thông báo về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 19/03/2019