Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 05/05/2023