Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 22/04/2024

Quý cổ đông có thể tải thêm tài liệu Tại đây