Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 27/03/2024

Quý cổ đông có thể tải tài liệu Tại đây