Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 31/05/2023

Quý cổ đông có thể tải tài liệu tại đây