Thông báo mời họp tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh 29/05/2020

Thông báo mời họp tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 cùng các văn bản kèm theo, Quý Cổ đông có thể tải tài liệu theo đường link đính kèm: Tại đây